Giddens, A. – The Constitution of Society – Outline of the Theory of Structuration

Đặt cục gạch.

Bài này được kêu đọc mấy năm về trước mà chưa, thôi lấy ra dịch để hiểu vậy, vì đọc mấy lần rồi đứt đoạn và vẫn chưa hiểu lắm.

Advertisements