Giddens, A. – The Constitution of Society – Outline of the Theory of Structuration

Đặt cục gạch.

Bài này được kêu đọc mấy năm về trước mà chưa, thôi lấy ra dịch để hiểu vậy, vì đọc mấy lần rồi đứt đoạn và vẫn chưa hiểu lắm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s