tẩy trần – purification

Sống, có nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn
Nằm ngoài chân trời đếm đo được mất
Tạ ơn làm cho ta lớn lên…

(Inrasara, Lễ Tẩy trần tháng Tư, 2002)

Living means gratefulness – gratitude is
beyond the horizon of calculation
gratitude makes us grown up [*]

(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[*] Nguồn: Lễ tẩy trần tháng Tư – The Purification Festival in April
Thơ song ngữ Anh – Việt, Nxb.Văn Nghệ, Tp. HCM, 2005

Câu thơ đó cứ ám ảnh mình mãi mấy ngày nay. Lễ Tẩy trần… Nghe “tẩy trần“, thấy đã nhuốm một sắc màu huyền nhiệm nào đấy. Đợi. Đợi được trải nghiệm. Và đợi. Đợi được tẩy trần.

——

Living means gratefulness – gratitude is
beyond the horizon of calculation
gratitude makes us grown up [*]

(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[*] Source: Lễ tẩy trần tháng Tư – The Purification Festival in April
the bilingual poetry, Văn Nghệ Publishing House, Ho Chi Minh City, 2005

Living, the meaning of thankfulness – overflowing than ever
Outside the sky of counting, winning or losing
Thankfulness helps us reaching the maturity… [**]
(Inrasara, the Purification Festival in April, 2002)

[**] translated by menfuong

I have still obsessed by these sentences of that poem recent days. The Purification Festival… The word of “purification” itself brings the spiritual significance along. Waiting. For tasting the feelings of fully joining in this festival. And waiting. For being purified.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s